อาหารเสริมบํารุงสมอง

OMG Ginkgo

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร / Dietary supplement product

Product Name: GINKGO PLUS L-TYROSINE (DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT)(OMG BRAND)

FDA: 10-1-06056-1-0027

Price: 300 ฿

Contains: 30 Capsules

Dosage: 1 Capsule (with meal) per day

Released: 2016

Active ingredient per capsule

  • 70 mg / L-Tyrosine

  • 60 mg / Ginkgo biloba Extract